Posts from January 2016

เจ้ากรรม –นายเวรที่แท้จริง

เจ้ากรรม –นายเวรที่แท้จริง มีโยมท่านหนึ่งตังคำถามว่า  เจ้ากรรม  นายเวร  มีจริงหรือไม่  อาตมาตอบว่า  มีจริง  โยมได้ถามต่อว่า  ท่านรู้ได้อย่างไร  ท่านเคยเห็นหรือ อาตมาตอบว่า  ใช่  อาตมาเคยเห็น และเห็นเป็นประจำ  เห็นทุกครั้งที่เดินผ่านกระจก  เมื่อได้ฟังคำตอบเช่นนี้  โยมก็ยิ่งงงไปใหญ่  ก่อนที่โยมจะสับสนและจินตนาการอะไรไปมากกว่านั้น อาตมาจึงได้อธิบายเพื่อทำความเข้าใจในประเด็นนี้โดยสังเขปดังนี้ เมื่อพูดถึงคำว่า “เจ้ากรรม-นายเวร” คนส่วนมากจะมีทัศนคติในเชิงลบ โดยจะนึกถึงบุคคล หรือสัตว์ ที่เป็นต้นเหตุให้ตนได้ประสบกับชะตากรรมที่ไม่พึงปรารถนา เป็นต้นว่า เกิดความล้มเหลวในการประกอบอาชีพการงาน  ไม่ประสบความสำเร็จในการครองเรือน  เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ประสบอุบัติเหตุ หรือ ประสบภัยพิบัติต่างๆ  ในส่วนบุคคลนั้นอาจเป็นผู้ที่เกิดร่วมสมัยและเกี่ยวข้องกับตนในทางใดทางหนึ่งด้วยก็ได้ เช่น เป็นญาติ  เป็นเพื่อน  เป็นลูกน้อง  เป็นเจ้านาย อีกนัยหนึ่งก็หมายถึงบุคคลที่อยู่ในมิติพิเศษแตกต่างไปจากตน เช่น เทวดา วิญญาณ พระภูมิ เจ้าที่ ภูตฝีปีศาจ ฯลฯ ตามแต่จินตภาพที่คนๆนั้นได้สร้างขึ้นและผลักภาระไปให้  โดยสรุปก็คือเมื่อไรก็ตามที่ต้องประสบกับสิ่งไม่พึงปรารถนาเพราะใคร ก็จะเหมารวมเอาว่าคนๆนั้น หรือสัตว์ตัวนั้นเป็นเจ้ากรรมนายเวร หากไม่มีคนหรือสัตว์ให้กล่าวพาดพิงได้  เจ้ากรรมนานเวรก็จะเป็นบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ในอีกมิติพิเศษตามที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น  ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยภายนอกตนทั้งสิ้น  เป็นการโยนความผิดใหคนอื่น         […]